1. L’Assemblea General és l’òrgan sobirà de l’associació; els seus membres en formen part per dret propi i irrenunciable.
  2. Els membres de l’associació, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decideixen per majoria els assumptes que són competència d’aquest òrgan.
  3. Tots els membres queden subjectes als acords de l’Assemblea General, incloent-hi els absents, els qui en discrepen i els presents que s’han abstingut de votar.

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificar els estatuts.

b) Elegir i separar els membres de l’òrgan de govern i controlar-ne l’activitat.

c) Aprovar la justificació de despeses puntuals i també adoptar els acords per a la fixació de la forma i l’import de la contribució al sosteniment de les despeses de l’associació i aprovar la gestió feta per l’òrgan de govern.

d) Acordar la dissolució de l’associació.

e) Incorporar-se a altres unions d’associacions i separar-se’n.

f) Sol·licitar la declaració d’utilitat pública

Podeu obtenir més informació sobre l’Assemblea als estatuts de l’AMPA